Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu “https://www.kvk.com/” adresli web sayfası üzerinden sizlere sağlayacağımız ürün ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken, üyelik formunu doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel veriler toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanmasına ve işlenmesine, web sayfası üzerinde yer alan üyelik formuna ilişkin “Kaydol” butonuna tıklayarak açıkça ve özgür iradenizle onay vermektesiniz.

Şirketimiz, web sayfası gezintiniz ve üyelik işleminiz sonucunda aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası,
 • E-posta adresi, adres ve telefon numarası,
 • Web sitesi üyelik parolanız,
 • Satın aldığınız ürün bilgileri,
 • Ödeme şekliniz ve ödeme aracınıza ilişkin bilgiler,
 • IP adresi, form gönderme işlemi tarih ve saat bilgisi.

Şirketimiz, web sayfası gezintiniz ve üyelik işleminiz sonucunda alınan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Şirket web sayfasından doldurulan üyelik formlarında temin edilen bilgilerde yer alan ve çerezler ile toplanan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirketimiz, web sayfası gezintiniz ve üyelik işleminiz sonucunda alınan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İletişim faaliyetinin yürütülmesi,
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/ hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyetlerin takibi,
 • Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

Şirketimiz, web sayfası gezintiniz ve üyelik işleminiz sonucunda alınan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Şirket, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır.

Şirketimiz, web sayfası gezintiniz ve üyelik işleminiz sonucunda alınan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • Şirketimizin hissedarları,
 • Grup Şirketlerimiz,
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarımız,
 • İş Ortaklarımız,
 • Tedarikçilerimiz

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Bayar Cad. Gülbahar Sok. Kvk Plaza No.14 Kat.10 Kadıköy/ İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, kvk@hs01.kep.tr KEP adresine veya kvkk@kvk.com e-mail adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu